หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคราน้ำค้างในผักตระกูลกะหล่ำ
Selection of antagpmostic bacteria to control downy mlldew of Brassica vegetables

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 16 กันยายน 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. คัดเลือกและทดสอบเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Hyaloperonospora parasitica (Peronospora parasitica)สาเหตุโรคราน้ำค้างในสภาพห้องปฏิบัติการ
2. ศึกษาลักษณะสัณฐานของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคราน้ำค้างของพืชตระกูลกะหล่ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราน้ำค้างของพืชตระกูลกะหล่ำ
2. สามารถนำไปใช้ควบคุมโรคราน้ำค้่างของพืชตระกูลกะหล่ำในการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ได้
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคราน้ำค้างของพืชตระกูลกะหล่ำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคุมโรคพืชชนิดอื่นได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th