หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง)
Study of Formulation Prototype Development for Controlling Black Rot of Cabbage and Cercospora leaf sport of Head Lettuce on the Highland

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 24 ธันวาคม 2555 - 19 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมต่อการควบคุมโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมต่อการควบคุมโรคใบจุดตากบผักกาดหอมห่อของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
3. เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ควบคุมโรคขอบใบไหม้กำหล่ำปลีและชีวภัณฑ์ควบคุมโรคใบจุดตากบผักกาดหอมห่อสำหรับการใช้งานบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th