หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของปุ๋ยโพแตสเซียมต่อปริมาณแกมม่าออไรซานอลในข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองของไทย
Effect of K Fertilizer to γ-oryzanol Content in Purple Glutinous Rice Genotypes.

หัวหน้าโครงการ นางปณิตา บุญสิทธิ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาพืชไร่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางปณิตา บุญสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th