หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณแกมม่าโอไรซานอลในข้าวเหนียวดำพื้นเมือง ปีที่ 1
Effect of N-fertilization in Gamma Oryzanol in Local Purple Rice Genotypes

หัวหน้าโครงการ ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย (PED)
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th