หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการศึกษารูปแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2550รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ (ที่ปรึกษา) , จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (ที่ปรึกษา)
  4. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (ที่ปรึกษา)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้กับนักศึกษาปริญญาโท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชา และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และข้อมูลรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยของโครงการหรือหน่วยงานอื่น ๆ
2. ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการจัดทำร่างการสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างให้เหมาะสม
3. ได้ด้นแบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอ
4. ข้อมูลการสนับสนุนทุนได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
5. ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไข 5 โครงการ
6. แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
7. ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นผ่านวิทยานิพนธ์ และคู่มือการขอรับทุนสนับสนุน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th