หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเทคนิค NIRs
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ADB (ธนาคารพัฒนาเอเชีย) และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 2 มกราคม 2549 - 30 เมษายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อประมเนความเป็นไปได้ในการหาลักษณะการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเทคนิค NIRs

ลักษณะโครงการ

ทำการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิมาทำการตรวจวัด specturm ด้วยเครื่อง NIRs เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการพักตัวกับคลื่น specturm

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถทราบถึงช่วง specturm ที่มีความสัมพันธ์กับการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th