หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีที่ 4
Agronomy 2005: Advanced into Globalization

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย (PED)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อผลิตบุคลากรและนักวิชาการชั้นสูงในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพืชไร่ ที่มีความรู้ความสามารถทักษะ และประสบการณ์อย่างสูงทางด้านวิทยาการเกี่ยวกับพืชที่มีความทันสมัยในด้าน Ecophysiology, Genetics and Applied Genetics, Moleculat Biology และ Functional Genomics อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิต เพื่อสนองความต้องการกำลังบุคลากรที่ขาดแคลนในหน่วยงานของราชการ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่ทันสมัยขึ้นในหลักสูตร เพื่อให้มีบุคลากรในทีมวิจัยที่เข้มแข็งสามารถวางแผน และดำเนินงานวิจัยหลักในประเทศและสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนาภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความเป็นสากล

ลักษณะโครงการ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาบุคคลากรของภาควิชาในการที่จะนำหลักสูตรปริญญาเอกดังกล่าวของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการมีความสำคัญในอันที่จะมุ่งสร้างขีดความสามารถในการวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่ทันสมัยขึ้นในหลักสูตรเพื่อให้มีบุคลากรในทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง สามารถวางแผนและดำเนินงานโครงการวิจัยหลักในระดับประเทศและสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
บัณฑิตที่ผลิตได้ จะเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการวางแผน และการดำเนินการวิจัยในระดับก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำพาไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการสร้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และระบบการเกษตรเพื่อสนองความต้องการกำลังบุคลากรที่ขาดแคลนในหน่วยงานของราชการ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ท้ายที่สุดในทางวิชาการบัณฑิตที่ผลิตได้จะมีความรู้ความสามารถอย่างสูงทางด้านวิทยาการเกี่ยวกับพืชที่มีความทันสมัยในด้าน Ecophysiology พันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ประยุกต์ Molecular Biology และ Functional Genomics อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตพืชได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th