หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ทรัพยากรพันธุกรรมท้องถิ่นเพื่อการใช้ธาตุอาหารพืชในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ
Nutrient Efficiency from Local Genetic Resource Crop Production

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 20 กรกฏาคม 2549 - 19 กรกฏาคม 2552กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายกนก ฤกษ์เกษม (นักวิจัยร่วม)
 3. ดร.จรรยา มณีโชติ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
 4. ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม) , จาก School of Land and food Science, Queensland University
 5. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
 6. ดร.พรรธิภา ณ เชียงใหม่ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 7. นางวิไลลักษณ์ สมมติ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร
 8. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 9. อ.ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. ดร.สริตา อยู่พุ่ม (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว
 11. นายสิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 12. นายณภัทร สมควร (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 13. นางสาวพนมวัน บุญช่วย (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
 14. อุทุมพร ไชยวงษ์ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. นางสาวจำเนียร วงษ์โม้ (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก หลักสูตรปริญญาเอก พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 16. นางสาวณัฏฐิณี ภัทรกุล (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก หลักสูตรปริญญาเอก พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. นางสาวเนตรนภา อินสลุด (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก หลักสูตรปริญญาเอก พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 18. นางสาวรัตญา ยานะพันธุ์ (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก หลักสูตรปริญญาเอก พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 19. นางสาวสาวิกา กอนแสง (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก หลักสูตรปริญญาเอก พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 20. นางสาวสุพรรณิการ์ พันชนะ (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก หลักสูตรปริญญาเอก พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 21. นายอยุธย์ คงปั้น (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก หลักสูตรปริญญาเอก พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (173 KB)
ดาวน์โหลด : 624 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. บ่งชี้กลไกและกระบวนการหลักที่ควบคุมกำหนดการแสดงออกของลักษณะสำคัญต่อประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารในข้าว
2. สร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้โบรอนในการสร้างผลผลิตในธัญพืช และคุณภาพผลผลิตในพืชเส้นใย
3. บ่งชี้ปัจจัยและกลไกที่ควบคุมการทำงานของเชื้อราไมโคไรซ่าต่อคุณภาพดินและการหมุนเวียนธาตุอาหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความเข้าใจกลไกที่กำหนดการใช้ธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพในข้าว เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำนาที่จะช่วย
 • ลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ย
 • ลดปุ๋ยตกค้างปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม
 • เพิ่มคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดข้าว
 • ในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยลักษณะทดกรด และทนเหล็กความเข้าใจในกลไกที่กำหนดประสิทธิภาพการใช้ธาตุโบรอน เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่
 • การควบคุมพัฒนาการเกสรตัวผู้ในธัญพืชที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ต้องการทำให้เกสรตัวผู้เป็นหมัน โดยเฉพาะในข้าวโพดและข้าว
 • การผลิตพืชเส้นใยที่มีคุณภาพ และแข็งแรง ตั้งแต่ฝ้าย เยื่อไม้ จนถึงป่านกันชงที่ใช้ผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน
 • ความเข้าใจในกลไกที่กำหนดประสิทธิภาพการใช้ธาตุของระบบซิมไบโอซิสในปุ๋ยพืชสด (แบคทีเรียตรึง ไนโตรเจน และเชื้อราไมโคไรซ่า) เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ปุ๋ยพืชสดให้ได้ผลดีขึ้นแม้ในดินเลวเช่นดินกรด        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th