หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ บ้านอาโย๊ะใหม่ และบ้านแสนใจใหม่ อำเภอแม่สลองใน จังหวัดเชียงราย
Upland Rice Production Technology Transfer at Ban A;yokmai and Ban Sanjaimai Tomboon Mae Salongnai Mae, Pha Loung District, Chiang Rai Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2549 - 30 เมษายน 2550



กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

4.1 วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
เพื่อวัดและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในท้องที่บ้านอาโย๊ะใหม่ โดยอาศัยหลักทางสัณฐานวิทยาและสรีระวิทยา เพื่อประยุกต์วิธีการคัดแยกเมล็ดปนที่ประเมินได้จากงานของโครงการแรก (บ้านแสนใจใหม่) อันเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของประชากรเมล็ดพันธุ์ปลูก ทั้งนี้โดยคาดหวังการเพิ่มของผลผลิตของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่บ้านอาโย๊ะใหม่
4.2 วัตถุประสงค์เชิงกิจกรรม
 • เกษตรกรได้รับการฝึกฝนการทำพันธุ์บริสุทธิ์แบบง่าย โดยการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ก่อนการปลูก หลักการคัดเมล็ดพันธุ์แท้ก่อนการเก็บเกี่ยว และหลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว
 • เกษตรกรได้รับการฝึกฝนการผลิตและการให้ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์
 • เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงดินและวิเคราะห์คุณภาพของดินในแปลงของตนเอง
 • เกษตรกรมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และการจัดการทรัพยากรให้ยั่งยืน
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิม
  2. ได้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ให้กับเกษตรกรของบ้านอาโย๊ะใหม่ และเกษตรกรในพื้นที่สูงกลุ่มอื่น ๆ ได้
  3.เกษตรกรมีผลผลิตข้าวเพิ่ม มีปริมาณข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
  4. เกษตรกรมีความรู้และทักษะเรื่องข้าวดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่อง การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ก่อนเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว



        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th