หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางอัลลีโลพาธิคของบาหยา (Asystasia gangetica)
Morphological Traits and Allelopathic Properties of Ba-Yha

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2560 - 14 มีนาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (ที่ปรึกษา)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของบาหยา
2. เพื่อศึกษาผลทางอัลลีโลพาธิของบาหยาต่อการเติบโตของพืชทดสอบ
3. เพื่อศึกษากิจกรรมทางอัลลีโลพาธิคของบาหยาในดิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บ่งชี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญของบาหยาที่ใช้ในการคุกคามพืชข้างเคียง
2. บ่งชี้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอัลลีโลพาธิคขอบาหยา
3. ทราบถึงคุณสมบัติดินที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่บาหยาเจริญเติบโตในพื้นที่
4. สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันกำจัดบาหยาในแปลงเพาะปลูกได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th