หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของปอเทืองสำหรับการควบคุมวัชพืช
Allelopathy potential of sunn hemp (Crotalaria juncea L.) for weed control

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินคุณลักษณะทางอัลลีโลพาธิคของปอเทืองในสภาพแปลง 2. เพื่อจำแนกโครงสร้างทางเคมีของสารอัลลีโลพาธิคของปอเทือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบข้อมูลพื้นฐานของคุณลักษณะของอัลลีโลพาธิคของปอเทืองสำหรับการควบคุมวัชพืช 2. ทราบถึงชนิดของสารอัลลีโลพาธิคจากปอเทืองที่มีคุณสมบัติเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืช 3. สามารถพัฒนาสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ได้ธรรมชาติ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 4. สามารถนำปอเทืองไปประยุกต์ใช้ทางด้านการจัดการวัชพืชในระบบการเกษตรแบบยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรลดการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชในการทำการเกษตรได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th