หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษโดยวิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการชะลอการสูญเสียสารคุณภาพพิเศษระหว่างการเก็บรักษา
Yield improvement in special grain quality rice by nutrient managements for farming and breeding including slowing down of special quality losing during storage

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินวิธีการจัดการในการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพพิเศษในสายพันธุ์คัดคุณภาพพิเศษสูง
2. เพื่อขยายพันธุ์สายพันธุ์บริสุทธิ์ของข้าวพันธุ์คัดคุณภาพพิเศษสูง
3. เพื่อปรับปรุงพันธุ์คัดคุณภาพพิเศษสูงให้ไม่ไวต่อช่วงแสงและมีลักษณ์ต่างๆ ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค
4. ประเมินวิธีการในการเก็บรักษาเมล็ดข้าวคุณภาพพิเศษ ไว้ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์คัดคุณภาพพิเศษสูง จานวน 7 ชนิด ได้แก่ เหล็ก สังกะสี คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม กรดไขมัน ไวตามินอี โทโคไทรอีนอล แอนโธไซยานินส์ โอไรซานอล ฟีนอลเพื่อนาไปใช้ส่งเสริมปลูกในพื้นที่ๆ มีศักยภาพในการผลิตเฉพาะ
2. ได้จำแนกลักษณะประจำพันธุ์ข้าวพันธุ์คัดคุณภาพพิเศษสูง 7 ชนิด
3. ได้ข้อมูลลักษณะทางพืชไร่และคุณภาพพิเศษของข้าวพันธุ์คัดคุณภาพพิเศษสูงที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมและการจัดการธาตุอาหารต่างๆ
4. ได้ประชากรลูกผสมระหว่างข้าวพันธุ์คุณภาพพิเศษสูงกับข้าวพันธุ์ดีไม่ไวต่อช่วงแสง
5. ได้ข้าวคุณภาพพิเศษสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่จะได้นาไปใช้ประโยชน์ด้านตำง ๆ ต่อไป
6. ได้วิธีการในการเก็บรักษาคุณภาพพิเศษในเมล็ดข้าว ไว้ได้นานขึ้น
7. ได้พัฒนางานเป็นปัญหาพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรีอย่างน้อย 3 คน และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 2 คน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th