หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความแตกต่างการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อัตราปุ๋ยต่างกัน
-

หัวหน้าโครงการ ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของการเจริญเติบโต และผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับอัตราปุ๋ยที่ต่างกัน
2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการใช้ปุ๋ยสูตรต่าง ๆ ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทางการเกษตรกับบริษัทฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกใช้ปุ๋ยเคมี ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตภาคเหนือตอนบน และให้ผลคุ้มค่ากับการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th