หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพ่นปุ๋ยสังกะสีทางใบข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวและความเป็นประโยชน์ทางโภชนาการ
Improving zinc concentration and bioavailability in rice grain by foliar zinc fertilizer application

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 30 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินอิทธิพลของการพ่นปุ๋ยสังกะสีทางใบต่อความเข้มข้นของธาตุสังกะสีระหว่างข้าวนาสวนและข้าวไร่ที่ปลูกในสภาพขังน้ำและไม่ขังน้ำ
2. เพื่อประเมินอิทธิพลของการพ่นปุ๋ยสังกะสีทางใบร่วมกับธาตุอาหารหลักอื่น ๆ ต่อความเข้มข้นของธาตุสังกะสีระหว่างข้าวนาสวนและข้าวไร่
3. เพื่อวัดอัตราส่วนของธาตุสังกะสีและไฟเตทในเมล็ดข้าวเพื่อเป็นดัชนีในการบ่งชี้ความเป็นประโยชน์ทางโภชนาการของธาตุสังกะสีที่สะสมในเมล็ดข้าวพันธุ์ต่าง ๆ หลังจากที่มีการพ่นปุ๋ยสังกะสีทางใบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร เพื่อรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. สามารถนำไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ในการผลิตปุ๋ยชนิดพ่นในข้าวประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของข้าวในการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตในแปลงนาอย่างแท้จริง
3. สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อแบ่งเกรดราคาข้าวคุณภาพชนิดต่าง ๆ ให้กับการผลิตข้าวคุณภาพของเกษตรกรได้ โดยเฉพาะการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นที่ต้องการของประชากรทั่วโลก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th