หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คุณค่าทางโภชนาการในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวก่ำ
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินรูปแบบการกระจายตัวของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในทางโภชนาการ ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของข้าวก่ำในพันธุ์แตกต่างกัน
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของธาตุอาหารเป็นประโยชน์ในทางโภชนาการและค่าความขาว และขนาดเมล็ดข้าว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th