หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มสายน้ำผึ้งลดสารเคมีตกค้างโดยเทคโนโลยีพลาสมาเย็น
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.)
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม - 30 พฤศจิกายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมของน้ำพลาสม่าเย็น สำหรับการล้างพิษตกค้างในส้มสายน้ำผึ้งให้ผ่านมาตรฐาน MRL
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีน้ำพลาสม่าเย็นในการล้างสารพิษตกค้างสำหรับส้มสายน้ำผึ้ง
3. เพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มมูลค่าส้มสายน้ำผึ้งด้วยเทคโนโลยีพลาสม่าเย็น สำหรับผู้ประกอบไร่ส้มดอยทอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ประกอบมีผลิตภัณฑ์ส้มสายน้ำผึ้ง ที่มีมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค
2. ผู้ประกอบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายส้มสายน้ำผึ้ง 8 ล้านบาทต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th