หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตลำไยชีวภาพที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
Development of Bio-longan Production for Good Quality and Safety Produces and Technology Transfer to Community

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตลำไยชีวภาพที่มีคุณภาพดี และเป็นอาหารปลอดภัย
2 เพื่อศึกษาการใช้วัสดุจากธรรมชาติในกระบวนการผลิตลำไยทดแทนการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตลำไยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค
4 เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยชีวภาพให้กับเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตรและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดการกระบวนการผลิต ลำไยที่มีคุณภาพและปลอดภัย
5 เพื่อจัดสร้างสวนตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพการผลิตลำไยชีวภาพให้กับผู้สนใจ



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th