หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์และความหลากหลายทางพันธุกรรมงาขี้ม้อนพื้นเมืองจากที่สูงทางภาคเหนือของไทย
Utilization and genetic diversity of Local Perilla from Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับโมเลกุลของงาขี้ม้อนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรงาขี้ม้อน และเชื่อมโยงไปยังลักษณะทางสัณฐานวิทยา และปริมาณน้ำมันในเมล็ดที่ได้จากงานวิจัยเดิมที่ได้ทำมาของกลุ่มวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลพื้นฐานทางพันธุกรรมของประชากรงาขี้ม้อนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2. ได้ฐานข้อมูลเครื่องหมายโมเลกุลชนิด Microsatellite ในงาขี้ม้อน 3. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างประชากรงาขี้ม้อนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th