หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการผลิตข้าว และพัฒนาพันธุ์ข้าว
-

หัวหน้าโครงการ ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประโยชน์ของข้าวเหนียวดำ สู่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจผลิตเพื่อการค้า
2. เพื่อขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานในประเทศมาเป็น เวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ที่มีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว
3. ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th