หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวหอมพื้นเมืองภาคเหนือของไทย
Genetic diversity of fragrance rice landraces of Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงในเขตภาคเหนือของไทย
2. เพื่อประเมินความหลากหลายของยีนที่ควบคุมความหอมในพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงในเขตภาคเหนือของไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบความหลากหลายของพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมือง และทราบชนิดของ allele ของยีน BADH2 ที่ควบคุมความหอมในข้าวพื้นเมืองของไทย เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุลช่วยในขั้นตอนการคัดเลือกในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมต่อไป
2. เป็นแหล่งข้อมูลของความหลากหลายของพันธุ์ข้าว ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในการผลิต และการปรับปรุงพันธุ์
3. ได้พัฒนาเป็นปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. แนะนำเกษตรกรที่สูงปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ เนื่องจากข้าวหอมเป็นข้าวคุณภาพ มีราคาสูงในท้องตลาด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th