หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Genomic variations and association study of agronomic traits in Malaysia, Myanmar and Thailand weedy rice (Oryza sativa L.)

หัวหน้าโครงการ ดร.Song Beng Kah (Monash University Malaysia)
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย The Monash University Malaysia-ASEAN Sustainable Development Research
วันที่ดำเนินการ 15 กรกฏาคม 2562 - 14 กรกฏาคม 2565กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 3. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. ดร.Song Beng Kah (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.Amy Thein (นักวิจัยร่วม) , จาก IRRI, Agricultural Development Support Project
 3. นายDilipkumar Masilamany (นักวิจัยร่วม) , จาก MARDI Seberang Perai, Malaysia
 4. ดร.Mark Ng Kok Yew (นักวิจัยร่วม) , จาก Ulster University, UK
 5. ดร.Min San Thein (นักวิจัยร่วม) , จาก Department of Agricultural Research, Myanmar
 6. ศ.ดร.Sadequr Rahman (นักวิจัยร่วม) , จาก Monash University Malaysia
 7. ดร.Tan Hock Siew (นักวิจัยร่วม) , จาก Monash University Malaysia
 8. ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th