หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตข้าวโพดแบบครบวงจร
-

หัวหน้าโครงการ ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความปลอดภัยแบบครบวงจร
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงระบบการผลิตข้าวโพดแบบครบวงจร
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนของการผลิตข้าวโพดปลอดภัย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th