หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์บแบนท์เอสเส ปีที่ 2 (การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
Development of Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Test Kits for Plant Hormones Determination (Sustainble Land Use and Rural Development in Mountainous Area of South East Asia

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดี และโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อฮอร์โมนพืช 4 ชนิด
2. เพื่อพัฒนาและผลิตชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์บแบนท์เอสเสของฮอร์โมนพืช 4 ชนิด ได้แก่ IAA, GA3, ZR, และ iPA
3. ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตของชุดตรวจที่ผลิตขึ้นเปรียบเทียบกับชุดตรวจเชิงการค้า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th