หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย
Diverslty in local Thai colored rice with special focus on antioxidant properties

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 16 กรกฏาคม 2555 - 15 กรกฏาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีสีต่าง ๆ ของไทย
2. เพื่อวัดความหลากหลายของปริมาณสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะสารต่อต้านอนุมูลอิสระและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นและเมล็ดข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ
3. เพื่อวัดประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองต่าง ๆ
4. เพื่อบ่งชี้อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมต่อความเข้มของสีเมล็ดข้าวและปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าวโดยเฉพาะสารต่อต้านอนุมูลอิสระของข้าวสี
5. เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านโภชนาการและปริมาณสารต่อต้านอนุมูลอิสระของข้าวสีเพื่อนำไปใช้ในการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์
6. เพื่อวัดความแตกต่างของการสะสมปริมาณรงควัตถุและคุณค่าทางโภชนาการในเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th