หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อปรับสภาพเมล็ดพันธุ์พืช
Use of Radio Frequency for Seed Treatments

หัวหน้าโครงการ อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้ RF (radio frequency) ที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 5 ชนิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การประยุกต์ technology RF มาใช้กับเมล็ดพันธุ์ ทดแทนการใช้สารเคมีอันตราย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th