หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบ่งบอกยีน และการพัฒนา SNP ที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อเพิ่มความหอมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมและแตงกวา
Identification of gene and development of SNP markers associated with fragrance for increase fragrance in Thai fragrant rice and cucumber breeding

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2565กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.Joanne Russell (นักวิจัยร่วม) , จาก The James Hutton Institute
  3. นางสาวภัคจิรา จันทร์อินทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อบ่งบอกยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความหอมในข้าวหอมพื้นเมืองของไทย
2. เพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SNP และ EST-SSR สาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม
3. เพื่อศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SNP และ EST-SSR จากข้าวหอมในแตงกวาหอม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th