หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาอัตราการใช้กากตะกอนจากกระบวนการผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์ต่อเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม ผักชี และพริกหนุ่ม
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาอัตราการใช้กากตะกอนจากกระบวนการผลิตไรโบนิวคลีโอไทด์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในการปลูกผักจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอมเรด โอ๊ด ผักชี และพริกหนุ่ม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th