หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำสำหรับผู้สูงอายุ
Development of purple rice products for eldrly person

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 26 มิถุนายน 2555 - 25 มิถุนายน 2556กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
 2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
 2. ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
 4. นางโพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)
 6. ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
 7. นายเรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. นายวศิน วงศ์วิไล (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. นายศักดา พรึงล าภู (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 11. ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 12. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 13. ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวก่ำโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมกับโภชนาการและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและความงามให้ผู้สูงอายุมีชีวติยืนยาวขึ้นและดูอ่อนวัยขึ้นด้วยการใช้ความรู้ด้าน Health and Beauty มาต่อยอดงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ไ้ด้ผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำที่มีทั้งคุณภาพในการหุงต้มเหมาะแก่การบริโภคในผู้สูงอายุและคุณค่าทางโภชนาการที่ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง รวมทั้งได้คุณค่าทางโภชนาการที่มาจากแหล่งพันธุกรรมข้าวธรรมชาติของไทย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสกัดหรือสังเคราะห์
2. ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากข้าวก่ำในด้านเสริมสุขภาพและความงามได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเลือกใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมในการพัฒนาข้าวก่ำให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์อัดเม็ดเพื่อการบริโภคง่าย
3. ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปเครื่องสำอาง ซึ่งทำให้ข้าวก่ำสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและความงามในผู้สูงอายุเป็นไปได้เต็มที่ สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้คือ การตั้งสูตรตำรับในการพัฒนาส่วนที่ใช้ประโยชน์จากข้าวก่ำในรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพอกผิว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th