หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจำแนกกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและเพคเทลิส โดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี
Habenaria and Pecteilis Identification by AFLP technique

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2558 - 31 มกราคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายนิพนธ์ กิติตี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ศึกษาการจำแนกกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและเพคเทลิส โดยวิธีการทางชีวโมเลกุล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและจำแนกความสัมพันธ์ของกล้วยไม้ฮาเบนาเรียและเพคเทลิส      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th