หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า (ปี่ที่ 1)
Varieties Improvement and Production of Amaryllis for Trade

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 16 มิถุนายน 2557 - 15 มิถุนายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. นางรำจวน กิจค้า (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาพันธุ์ว่านสี่ทิศตามความต้องการของตลาดโลก
2. พัฒนาวิธีการผลิตดอกและหัวพันธุ์ว่านสี่ทิศเชิงการค้า
3. พัฒนาวิธีป้องกันและกำจัดโรค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้พัีนธุ์ว่านสี่ทิศใหม่ และขึ้นทะเบียนพันธุ์ อย่างน้อย 10 พันธุ์
2. เกษตรกรได้โอกาสในการผลิตพืชพันธุ์ใหม่เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
3. ได้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th