หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสร้างพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำพันธุกรรมเด่นชนิดใหม่ ปีที่ 2 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
Development of New Elite Non-glutinous Purple Rice Cultivar

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาความรู้จากพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพข้าวไทย โดยเฉพาะเรื่องพื้นฐานทางพันธุกรรมข้าวก่ำ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าวก่ำ จนสามารถใช้เป็นข้อมูลสู่กระบวนการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวก่ำไทย และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวก่ำ หรือข้าวชนิดอื่นในด้านอื่นๆต่อไป
2. วิเคราะห์ปริมาณสารสุขภาพเพิ่มจากข้อมูลเดิมได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ (Total phenolic compound, Vitamin E, GABA และ Iron) ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงอันจะนำไปสู่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพ (Functional Rice Food) (หมายเหตุ: ข้อมูลเดิมคือ- รงค์วัตถุสีม่วง (Anthocyanin; cyanidin 3-glucoside), แกมม่าโอไรซานอล (Gamma oryzanol))
3. พัฒนาข้าวก่ำพันธุ์ปรับปรุงใหม่ (New improved varieties) ที่มีลักษณะเป็นข้าวเจ้าก่ำ (amylose content ≥12.00%)
4. สร้างประชากรลูกผสมข้าวก่ำเพิ่มอีก เพื่อคัดเลือกข้าวก่ำพันธุ์ใหม่คุณภาพพิเศษ เช่นข้าวเจ้าก่ำไม่ไวแสง และข้าวก่ำคุณภาพพิเศษที่มีปริมาณสารอาหารทั้ง Gamma oryzanol และ Cyanidin 3-glucoside สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติและ/หรือนานาชาติได้อย่างน้อย 2 ผลงาน
2. เป็นข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวก่ำ
3. สามารถพัฒนาข้าวก่ำพันธุ์ใหม่ อย่างน้อย 1 พันธุ์ ที่มีลักษณะเป็นข้าวเจ้า มีลักษณะเฉพาะที่สามารถขื้นทะเบียนพันธุ์ข้าวใหม่ และ/หรือจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่ได้
4. ได้ข้อมูลทางด้านสารอาหารสุขภาพที่สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว (Functional rice food product) ได้
5. เกษตรกร และ/หรือภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากข้าวก่ำพันธุ์ใหม่ต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th