หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ขิง ข่า ไพล
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ (ที่ปรึกษา)
 3. ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว (ที่ปรึกษา) , จาก คณะเภสัชศาสตร์ มช.
 4. นางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
 6. ดร.ประทีป ปัญญาดี (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 7. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
 8. ดร.รัชชุพร สุขสถาน (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 9. นางรัชฎาวรรณ พวงประดับ (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 10. นางสาวอภิญญา ราชคีรี (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านพฤษศาสตร์พื้นบ้าน เก็บรวบรวมตัวอย่าง ตลอดจนศึกษาด้านการเขตกรรม และการขยายพันธุ์ ที่เหมาะสมกับขิง ข่า ไพล ในพื้นที่ชุมชน 2 พื้นที่
2. เพื่อวิเคราะห์และยีนยันสายพันธุ์ขิง ข่า ไพล ที่พบในพื้นที่ชุมชน 2 พื้นที่
3. เพื่อวิเคราะห์หาความเหมือนหรือความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมี
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษา และการเพิ่มปริมาณขิง ข่า ไพล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
5. เพื่อศึกษาศักยภาพจากขิงข่าสำหรับการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบทางเคมีและการทดสอบหาฤทธิ์ทางชีวภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือ
6. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับพืชวงค์ขิงข่าให้เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อขยายผลการศึกษาไปสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th