หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพลาสมาเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์ (ภายใต้การสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลาสมา)
Plasma for seed decontaminations and enhances seed germination

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. อ.ชมนาด สวาสดิ์มิตร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล (นักวิจัยร่วม)
  6. ดร.หัทยา อรุโณทยานันท์ (นักวิจัยร่วม)
  7. ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อนำเทคโนโลยีพลาสมาใช้กำจัดเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคเมล็ดพันธุ์
2. เพื่อนำเทคโนโลยีพลาสมาใช้ยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th