หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ของขมิ้นชันเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 14 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.จรัญ มากน้อย (ที่ปรึกษา) , จาก สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลก ในพระราชดำริ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  3. ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว (ที่ปรึกษา) , จาก คณะเภสัชศาสตร์ มช.
  4. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.ประทีป ปัญญาดี (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  6. ดร.รัชชุพร สุขสถาน (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  7. นางรัชฎาวรรณ พวงประดับ (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  8. นางสาวอภิญญา ราชคีรี (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์และยืนยันสายพันธุ์ขมิ้นที่พบในพื้นที่ชุมชน 6 พื้นที่
2. เพื่อวิเคราะห์หาความเหมือนหรือความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของขมิ้นที่สำรวจพบในแต่ละพื้นที่
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขมิ้นชันที่สำรวจพบในพื้นที่ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่ ที่ตั้ง ข้อมูลชุมชน ความสำคัญและการนำขมิ้นชันไปใช้ประโยชน์ สายพันธุ์ขมิ้นชันในพื้นที่มีการบันทึกไว้ ผลิตภัณฑ์ชุมชมที่แปรรูปจากขมิ้นชัน รวมถึงภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์
2. ทราบความหลากหลาย และความแตกต่างทางพันธุกรรมขมิ้นชันจากการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และ chloroplast genome
3. องค์ประกอบทางเคมีทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสายพันธุ์ขมิ้นที่เป็นพันธุ์ที่นิยมในการผลิต เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สปา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th