หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้และพัฒนาพันธุ์สังเคราะห์ของเฮมพ์ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 28 ธันวาคม 2561 - 21 มกราคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวิมล ปันสุภา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายวีรพันธ์ กันแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีเฮมพ์สายพันธุ์แท้ (Inbred line) เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไป และสามารถนำพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้ไปใช้ในการสร้างพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic variety) ของเฮมพ์ สำหรับนำไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง อย่างน้อย 3 พื้นที่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th