หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดี
Good agricultural practice: GAP

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีในการผลิตลำไยแก่เกษตรกร 2. เพื่อให้เกษตรกรได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีไปใช้ได้จริงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GAP

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ที่ยึดถือเป็นข้อกำหนด 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีศักยภาพทางการค้าเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก 3. ผู้เข้ารับการผลิตมีความพร้อมทางด้านการเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีมาตรฐานทางการผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th