หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง)
Utilization and breeding of local rice germplasm for highland (Integrated Research Project on Highland Rice Productivity and Marketing)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 4 มีนาคม 2557 - 27 มกราคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้มีลักษณะที่ทนทานต่อแมลงบั่วในพื้นที่ศึกษา
2. เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่มีองค์ประกอบทางโภชนาการพิเศษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มีลักษณะทนทานแมลงบั่วรุ่นที่ 1 (F1) สำหรับปลูกทดสอบบนพื้นที่สูงที่เกิดการระบาดของแมลงบั่ว และมีพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่มีโภชนาการพิเศษสำหรับปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th