หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการกำจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย
Prototype and Protocol Development to Control Rice Weevil in Milled Rice by Radio Frequency Technology for Cleaned and Safety Food

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 26 มิถุนายน 2555 - 25 มิถุนายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาเครื่องมือต้นแบบและกรรมวิธีในการกำจัดด้วงงวงข้าวโดยที่ไม่ทำความเสียหายให้แก่ข้าวสาร และสามารถใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการต่างๆ
2. พัฒนาและหาทางเลือกทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และเป็นมาตรฐานในการผลิตอาหารปลอดภัย
3. หาความชื้นของวัตถุดิบ อุณหภูมิ และระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อกำจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตจริง
4. เพื่อศึกษาการกระจายความร้อนในระบบการผลิตจากเครื่องต้นแบบจากการใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุในการกำจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารเพื่อประยุกต์ใช้กับการสร้างเครื่องผลิตจริงในระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เครื่องมือต้นแบบคลื่นความถี่วิทยุกำจัดด้วงงวงข้าวขนาดกำลัง 30 กิโลวัติ
2. ได้องค์ความรู้ใหม่ กระบวนการ วิธีการต้นแบบและสามารถนำไปจดสิทธิบัตรในการกำจัดแมลงในข้าวสาร และสามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการสร้างเครื่องที่สามารถกำจัดแมลงชนิดอื่นและผลิตผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ได้
3. ได้ข้าวสารที่สะอาดตรงตามมาตรฐานการส่งออกและการบริโภค สามารถเก็บรักษาตลอดระยะเวลาการบริโภค (6-8 เดือน) โดยปราศจากการปนเปื้อนของไข่ หนอน และดักแด้ของด้วงงวงข้าว
4. ได้เทคนิคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสามารถกำจัด ด้วงงวงข้าว ในข้าวสารโดยใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุโดย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของข้าวสาร
5. ได้ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่วาระสารระดับชาติ 1 เรื่อง และระดับนานาชาติ 1 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th