หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำจากที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
Genetic diversity in black rice from highland of Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำ 2. เพื่อเป็นฐานพันธุกรรมและฐานข้อมูลในโครงการปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th