หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์)
Research and Testing Confirm Hemp Species by Molecular Markers (Research and Development on Cultivation and Their Processing of Product from Hemp)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 4 มีนาคม - 29 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล (DNA Marker) เพื่อทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอในการจำแนกเำพศในระยะกล้าของพันธุ์เฮมพ์ที่ไ้ด้รับรอง
2. เพื่อทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอในการแสดงความสัมพันธ์ และจำแนกสายพันธุ์เฮมพ์ที่ได้รับการรับรอง
3. เพื่อทบทวนวรรณกรรมเรื่องการศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล (DNA Marker)ในลักษณะต่าง ๆ ในแฮมพ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถบอกแยกเพศของเฺอมพ์ไ้ด้ระยะกล้า
2. สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์เฮมพ์ได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th