หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปรียบเทียบผลผลิตในหลายสภาพแวดล้อมโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวพันธุ์ต้านทานต่อแมลงบั่วบนที่สูง
Multi-location yield trials with farmers participatory of advanced gall midge resistant rice lines for highland

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. นายศิวะพงศ์ นฤบาล (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
  6. นายสกุล มูลคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทดสอบสมรรถนะของการให้ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต เสถียรภาพการให้ผลผลิต ความสามารถในการปรับตัว และความพึงพอใจของเกษตรกร
2. เพื่อประเมินอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม (GxE interaction effects) ต่อผลผลิตและความหลากหลายทางพันธุกรรม
3. เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานต่อการเข้าทำลายของแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสงให้แก่เกษตรกรบนที่สูง
4. เป็นแหล่งพันธุกรรมข้าวให้แก่เกษตรกรในการคัดเลือกและปรับตัว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th