หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเิพิ่มปริมาณสังกะสีในเมล็ดข้าวระหว่างการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา
Priming zinc in rice seed during physiological growth

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 29 ธันวาคม 2553 - 28 ธันวาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวขวัญชนก ปฏิสนธิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นางสาวพนมวัน บุญช่วย (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษากระบวนการในการเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวในระหว่างการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยาของข้่าว
2. เพื่อบ่งชี้ิอิทธิพลของการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยาในช่วงต่าง ๆ ของข้าวต่อการเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว
3. เพื่อบ่งชี้อิทธิพลของแหล่งปลูกต่อการสะสมของธาตุสังกะสีในระหว่างการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา
4. เพื่อบ่งชี้ปริมาณการเิพิ่มของสังกะสีในเมล็ดข้างหลังจากกระบวนการเพิ่มเปรียบเทียบกับข้าวที่ไม่ได้มีการเพิ่มธาตุสังกะสีในเมล็ด
5. เพื่อศึกษาผลของปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวต่อผลผลิตของเมล็ดข้าวและการงอกของต้นกล้า
6. เพื่อศึกษาผลของธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวที่มีต่อคุณภาพเมล็ดข้าวในด้านต่าง ๆ เช่น ปริมาณต้นข้าว ปริมาณท้องไข่ ความขาว และความใสของเมล็ด เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบวิธีการในการเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ไ้ด้ทราบว่าระยะการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยาระยะใดที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว
3. ได้เข้าใจกลไกในการสะสมธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวในระหว่างการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา
4. ได้ข้อบ่งชี้ถึงอิทธิพลของธาตุสังกะสีที่มีต่อคุณภาพข้้าวในด้านต่าง ๆ
5. ได้เมล็ดข้าวที่มีปริมาณธาตุสังกะสีสูงมีประโยชน์ต่อการทำเชื้อพันธุ์ให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและมีผลผลิตสูงเมื่อนำมาเป็นเมล็ดพันธุ์และมีประโยชน์ในด้านการโภชนาการเมื่อนำมาบริโภค
6. ได้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างน้อยที่สุดในระดับชาติ 1 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th