หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพักตัวและการออกดอกของว่านจูงนาง
Dormancy and Flowering of Geodorum

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2552 - 1 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นางพรรัตน์ ศิริคำ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายรณณรงค์ อินทุภูติ (นักวิจัยร่วม) , จาก ฝ่ายเกษตรกรรมแบบประณีต ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  5. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. การประชุมวิชาการและตีพิมพ์ใน Proceeding (ภาคบรรยาย) : ลมรัก จิรวัฒน์จรรยา ฉันทลักษณ์ ติยายน และศิวาพร ธรรมดี
  2. การประชุมวิชาการและตีพิมพ์ใน Proceeding (ภาคโปสเตอร์) : วาริษา รอดน้อย ศิวาพร ธรรมดี และฉันทลักษณ์ ติยายน
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทราบอิทธิพลของปัจจัยภายนอกที่มีต่อการออกดอกของว่านจูงนาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีควบคุมการออกดอกของว่านจูงนาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับการพักตัว การพ้นระยะพักตัว และการออกดอกของต้นว่านจูงนางในสภาพธรรมชาติ
- ทราบอิทธิพลของปัจจัยภายนอกที่มีต่อการพ้นระยะพักตัว และการออกดอกของต้นว่านจูงนางในสภาพดัดแปลง
- ทราบพัฒนาการของตาใบและดอกของว่านจูงนาง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th