หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาวิจัยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเมล็ด (โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป)
Research and Development on Hemp Cultivation and Their Processing Subproject 3: Study and Dvelopment on Seed Storage and Grain Use Guidelines in Hemp

หัวหน้าโครงการ นางสาวแสงทิวา สุริยงค์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 23 ธันวาคม 2553 - 18 ตุลาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวแสงทิวา สุริยงค์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ต่อคุณภาพเมล็ดเฮมพ์ ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2553
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด ของเฮมพ์สายพันธุ์ต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์
3. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสม และต้นทุนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีวิธีการลดความชื้น วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสม ทำให้สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้ยาวนานขึ้น โดยเมล็ดยังมีความงอกและความแข็งแรงสูง
2. ทราบองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ และแนวทางการใช้ประโยชน์
3. ทราบต้นทุนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกเก็บรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งเปรียบเทียบกับต้นทุนการปลูกเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกปี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th