หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปริมาณของวิตามินอีในเมล็ดข้าวเหนียวก่ำและงาขี้ม้อน
Quantification of Vitamin E in Purple Glutinous Rice (Oryza sativa) and Perilla(Perilla frutscens)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Eiselen-Foundation Ulm.
วันที่ดำเนินการ 18 กรกฏาคม 2554 - 17 กรกฏาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวธิดารักษ์ แสงอรุณ (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสาร Tocopherols และ Tocotrienol ที่สะสมอยู่ในเมล็ดข้าวเหนียวก่ำและเมล็ดงาขี้ม้อน
2. เพื่อหาความแตกต่างของปริมาณการสะสมวิตามินอี ระหว่างพันธุ์ข้าวเหนียวก่ำและเมล็ดงาขี้ม้อน
3. เพื่อประเมินศักยภาพความเป็นไปได้ในการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเมล็ดข้าวก่ำและงาขี้ม้อน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นอาหารสุขภาพในเมล็ดของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในงานการปรับปรุงพันธุ์็เพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว และนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th