หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมภายใต้ระบบโรงเรือน
The Study of Chilli hybrid seed production system under protected cultivation

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2565กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร (ที่ปรึกษา) , จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th