หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกและประเมินลักษณะชั่วต้น ๆ เพื่อพันธุกรรมข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงของลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวจ้าวก่ำชั่วที่ 8 และข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
Selection and Evaluation in Early Generations for Non-photoperiod Sensitivity Purple Rice Genotype of Hybrids Between Non-glutinous Purple Rice Advanced F 8 Lines and cv. Pathum Thani 1

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Eiselen-Foundation Ulm.
วันที่ดำเนินการ 18 กรกฏาคม 2554 - 17 กรกฏาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวเยาวมาลย์ เขียวสอาด (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาระดับัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกพันธุกรรม ข้าวไม่ไวแสงในลูกผสมชั่วที่ 1 และ 2 ของลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวก่ำดอยสะเก็ดและข้าวปทุมธานี 1
2. เพื่อคัดเลือกลูกผสม F3 เป็นการเริ่มต้นโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าวลูกผสม F2 และ F3 ผ่านการคัดเลือกเป็นสายพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th