หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาด้านการผลิตและศักยภาพด้านการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิด ระยะที่ 2 (ปี 2563-2565)
Development of production and marketing potential of some temperate crops

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. นางรำจวน กิจค้า (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธู์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนากระบวนการผลิตพืชเมืองหนาว และพืชเมืองร้อนบางชนิด ที่มีศักยภาพในการนำมาผลิตในโรงเรือนด้วยระบบความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซ ตลอดจนการสำรวจศักยภาพด้านการตลาด เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th