หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
-Factors Affecting Growth and Quality of Arabica Coffee Production Process in Royal Project System and Highland Development Project Using Royal Project System

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.)
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ - 24 พฤศจิกายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  6. นายสุภกิจ ไชยพุฒ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th