หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความแตกต่างพันธุกรรมข้าวในการผลิตกาบาระหว่างพันธุ์ข้าวไร่รวบรวมของมูลนิธิโครงการหลวง
Genetic Variation in GABA Production Among Upland Rice of Varieties Royal Project Foundation Collection

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Eiselen-Foundation Ulm.
วันที่ดำเนินการ 18 กรกฏาคม 2554 - 17 กรกฏาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายประดิษฐ์ อุ่นถิ่น (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินและเปรียบเทียบความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างพันธุ์ข้าวไร่ในการผลิตสารอาหารกาบา และความสัมพันธ์กับลักษณะประจำอื่นๆ ของข้าวไร่
2. เพื่อศึกษาลักษณะฟีโนไทป์(Phenotype) ประจำพันธุ์ของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง
3. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารกาบา(GABA) ในเมล็ดข้าวกล้องงอกของข้าวไ่ร่พันธุ์ต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบถึงความแตกต่างทางระหว่างพันธุกรรมของข้าวไร่ที่มีปริมาณสารอาหารกาบาของข้าวแต่ละสายพันธุ์ที่จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และจะเป็นตัวแสดงถึงความหลากหลาายทางพันธุกรรมของข้าวเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์คุณค่าทางโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพในเมล็ดข้าวไร่ และเป็นแหล่งพันธุกรรมธรรมชาติในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไรให้มีปริมาณสารอาหารกาบาสูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th